AGROTECH LAB & LEGO

IoT (Internet of Things, srp. „Internet stvari“) je fenomen koji se ovih godina brzo proširio te sve važnija postaje potreba da stručnjaci razumiju šta ono u suštini jeste, na koji način funkcioniše i kako njegovu moć mogu iskoristiti u svoju korist. Ovaj deo Prijedor Circle Hub-a  će omogućiti učenicima srednjih škola grada Prijeodra da iskoriste svoje tehničko znanje u vezi sa funkcijama vezanim za IoT za svoje dalje usavršavanje i buduća poslovna rješenja.

Cilj Agrotech Lab-a  je osposobljavanje učenika za korištenje i primjenu osnovnih IoT (Internet of Things) rješenja u poljoprivredi.

Tokom rada sa učenicima će biti ispitan koncept IoT-a. Učenici - polaznici će se upoznati se sa "stvarima" koje čine IoT, sa načinom na koji su komponente koje ga čine povezane zajedno, kako komuniciraju i dolaze do podataka koje generišu. Pored toga, dio programa ososobljavanja odnosiće se na  mogućnosti optimizacije i poboljšanja  njegove efikasnosti.

Obuke će uticati na   osposobljavanje učenika za korištenje i primjenu IoT rješenja i komponenti: internet servisa, mikrokontrolera, mini-računara, senzora i osnovnih software-skih paketa namjenjenih skladištenju, obradi, akviziciji i prezentovanju podataka.

Posebni zadatak  je motivacija polaznike obuke za samostalno usavršavanje i timski rad, razvijanje sistematičnosti i preciznosti, razvijanje preduzetničkog duha,  razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu, razvijanje pravilnog odnosa prema opremi.

U okviru Lab-a biće dostupna sva potrebna oprema neophodna za sprovođenje procesa obuke.

Nakon procesa obuke u okviru Lab-a polaznici će biti osposobljeni za:

Nakon završenog kursa, polaznici će biti sposobni da:

 • Definišu pojam "Internet stvari";
 • Navedu tehnološke trendove koji su doveli do IoT;
 • Opišu uticaj IoT na savremeno društvo;
 • Definišu interfejs IoT-a;
 • Navedu i opišu komponente ugrađenog sistema;
 • Opišu interakcije ugrađenih sistema sa fizičkim svijetom;
 • Navedu harverske i softverske komponente na IoT uređaju;
 • Objasne ulogu operativnog sistema, mrežnog i osnovnog hardvera za umrežavanje;
 • Opišu strukturu Interneta;
 • Predstave svoj prototip IoT dizajna;
 • Steknu sposobnost dizajniranja osnovne mreže za sopstvene IoT ideje;
 • Razumiju rizike i politike sigurnosti IoT-a.

 

Agrotech Lab  finansira Ministarstvo civilnih poslova BiH kroz  J A V N I K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020"