Saveti za pripremu aplikacija u okviru H2020 MSP Instrumenta- Izvrsnost (Excelence)

Autor:

Zoran Dimitrijević

U periodu od 2018. do 2020, Komisija je mobilisala 2,7 milijardi eura iz Okvirnog programa Horizont 2020 kako bi podržala visoko-rizične inovacije koje će  kreirati tržišta budućnosti. U članku EIC Pilot mala i srednja preduzeća mogu da se informišu više o EIC Pilot pozivima.

U prethodnim pozivima od 4.980 korisnika programa ni jedno preduzeće iz Bosne i Hercegovine nije dobilo sredstva u okviru H2020 SME  Instrumenta. Postavlja se pitanje kako to promeniti? Ovaj članak ima za cilj da pruži osnovne preporuke malim i srednjim preduzećima kako da pripreme aplikacioni formular za ove pozive.

Izvršna EU Agencija za mala i srednja preduzeća (EASME) je napravila interaktivnu mapu korisnika SME Instrumenta koja pokazuje sledeće podatke:

Slika 1: Broj korisnika SME INSTRUMENT , EASME, presek septembar 2019.

Prvih 5 najuspešnijih zemalja su Španija, Italija, Velika Britanija, Nemačka i Francuska.

Ako posmatramo zemlje u okruženju, situacija je malo bolja u Hrvatskoj i Srbiju koje imaju po 6 korisnika ( uglavnom Faza 1). Slovenija sa 67  korisnika je apsolutni lider u regionu ali i na području EU imajući u vidu broj stanovnika.

Ako izuzmemo tehničke delove online apliciranja i posmatramo aplikativni obrazac, on ima 3 ključna elementa:

 • Izvrsnost (Excelence) ,
 • Uticaj (Impact),
 • Realizacija (Implementation).

Za fazu I aplikacija se piše na 10 strana a za Fazu II do 30 strana.

Dokumenti i radionice koje su  realizovane u okviru projekta ACESS4SMEs EU mreže Nacionalnih kontakt tačaka za inovacije su izvor preporuka koje ćemo navesti u ovom članku.

Ovaj članak će se baviti delom aplikacije Izvrsnost (Excelence).  Izvrsnost se sastoji iz delova Izazovi i Rešenja (Chalange and Solutions) i Pristup (Approach). Ključno je da malo i srednje preduzeće ubedi evaluatora u izvrsnost svoje inovacije i zašto je njihov proizvod/proces/usluga disruptivna, te na koji će način menjati ponašanja na tržištu i uticati na socijalne promene.

Prateći potpitanja u delu  Izazovi i Rešenja malo i srednje preduzeće trebalo bi da objasni sledeće:

 • kako rešenje ili proizvod rešava navedeni problem i koristi poslovne prilike
 • definisati vrednost usluga ili proizvoda koji nudite i kako ih učiniti privlačnim kupcima (value proposition).Praksa je pokazala da većina malih i srednjih preduzeća ne zna da definiše vrednosti zbog kojih klijenti kupuju baš od njih. Ključni je problem što se menadžeri uglavnom koncentrišu na ono što konkretno rade/tehnologiju, a ne na to zašto to rade! U ovom delu aplikacije treba definisati vrednost za potencijalnog klijenta, zbog koje će kupiti baš vaš proizvod/uslugu?
 • Identifikovati i objasniti Primarno i Sekundarno tržište
 • Pokazati da je postojeći problem potencijalnih korisnika/klijenata takav da se vaše rešenje «mora imati» a ne «bi trebalo se imati»
 • Šta je to što radite a da nikada ranije nije bilo učinjeno – zašto to ranije nije bilo učinjeno i zašto se to sada možete učiniti.
 • Uporedite vašu sa alternativnim tehnologijima / proizvodima/ uslugama. U ovom delu se ne radi upoređivanje sa drugim kompanijama. Analizu konkurencije detaljno prikazati u odjeljku 2.
 • Prikazati izazove i politike Evropske unije na koje se vaša inovacija odnosi!
 • Rodna pitanja moraju se objasniti.

Prateći potpitanja u delu  Pristup malo i srednje preduzeće trebalo bi da objasni sledeće:

 • Šta je u vašem pristupu jedinstveno u poređenju s drugim kompanijama-konkurencija?
 • Jasno objasnite koja je vaša konkurentska prednost!
 • Zašto sada? Objasniti šta se sve dešavalo u oblasti kojom se bavite i definišite nedavne trendove koji čine vaše rešenje mogućim.
 • Koja je trenutna faza razvoja vaše inovacije? Objasnite nivo spremnosti za tehnologiju (TRL) ili nešto analogno netehnološkim inovacijama. Minimum TRL je 6. Preporučuje se da uključite grafiku koja ilustruje prekretnice (Milestones) i TRL-ove koji su već postignuti. Možete uključiti rezultate ranijih ispitivanja, tok razvoj prototipa, referentnu listu sajtova koji to pokazuju i sl. Naglašavamo da je jako je važno odgovoriti koje su prekretnice (Milestones) koje su dovele do trenutne faze razvoja (npr. dokaz o završenom konceptu, rana ispitivanja na terenu u toku)? Opišite rezultate dobijene na tehnološkoj, praktičnoj i ekonomskoj izvodljivosti inovacije.

Nivoi spremnosti tehnologiju su sledeće:

TRL 0.Ideja

Nedokazan koncept, nikakvo ispitivanje nije izvršeno.

TRL 1. Osnovna/Basic istraživanja

Načela postavljena i ispitanja, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza na raspolaganju. Najniži nivo tehnološke spremnosti. Teorijska/Naučna razmatranja počinju se prenositi na praktična istraživanja i razvoj. Primeri mogu uključivati detaljna istraživanja i naučne studije.

TRL 2. Formulacija tehnologije

Koncept i primena su formulisani. Primeri su ograničeni na analitičke studije i eksperimentisanje.

TRL 3. Primenjena istraživanja

Prva laboratorijska ispitivanja završena; dokaz koncepta (Proof of Concept). Aktivno istraživanje i razvoj su pokrenuti. Laboratorijska istraživanja imaju za cilj proveriti analitička predviđanja pojedinih delova tehnologije. Primeri uključuju komponente koje još nisu integrisane ili reprezentativne.

TRL4. Prototip niskog nivoa

Izgrađen prototip niskog nivoa u laboratorijskom okruženju (“ružan” prototip). Dizajn, razvoj i laboratorijska ispitivanja tehnoloških komponenti se izvode. Na ovom nivou su osnovne tehnološke komponente integrisane kako bi se utvrdilo da će raditi zajedno.

TRL5. Prototip visokog nivoa

Prototip visokog nivoa testiran u planiranom okruženju s performansama blizu očekivanima. Sistem ili postupak demonstracija realizuje se u operativnom okruženju.

TRL 6. Demonstracija sistema

Demonstracija delova sistema u operativnom okruženju na pred-komercijalnom nivou. Prototip je blizu, ili na planiranom nivou operativnog sistema. Konačni dizajn je gotovo završen. Cilj ove faze je ukloniti inženjerski i proizvodni rizik.

TRL7. Prvi finalni proizvod

Proizvodni problemi otklonjeni. Tehnologija dokazano radi u svom konačnom obliku u očekivanim uslovima. U većini slučajeva, ovaj nivo predstavlja kraj razvoja sistema.

TRL8. Potpuna komercijalna primena

Potpuna komercijalna primena, tehnologija dostupna za potrošače. Ovdje, je tehnologija u svom konačnom obliku potpuno spremna za komercijalnu realizaciju.

 • U narednom delu ove sekcije pokažite da vrlo dobro razumetekako  rizike tako i mogućnosti vezanih za vašu inovaciju ( sa tehničkog i komercijalnog stanovišta) i to za:

Faza 1: Ubedite evaluatora zašto u to verujete

Fazu 2: Priložite dokumentaciju o tehnološkoj, praktičnoj i ekonomskoj izvodljivosti inovacije.

Koje su dalje faze i aktivnosti potrebne za komercijalizaciju vaše inovacije i koje od ovih aktivnosti nameravate da realizujete u ovom projektu za koji aplicirate? Predviđene aktivnosti treba da odgovaraju očekivanim ciljevima (i budžetu, naravno).

 • Koji su očekivani rezultati ovog projekta i na koji način će se oni meriti?

Fokusirati se na pitanje kako izmeriti uspeh i performanse = ključni indikatori performansi (KPI). Dobar KPI trebalo bi da deluje kao kompas, pomažući vama i vašem timu da shvatite da li Vi idete pravim putem prema svojim strateškim ciljevima.