Prijedor HUB kao neprofitni javni prostor je nastao sa fokusom na povezivanje kreativne industrije, tehnologije i mladih ljudi.  HUB ima za cilj da omogući kreiranje i realizaciju kvalitetnih ideja, novih modela poslovanja i razvoja inovativnih biznisa koji su spremni za budućnost, a razumeju sve izazove i brze promene sa kojima nas suočava sadašnjost.

Želite da raditi na razvoju i implementaciji razvojnih projekata u oblasti IT i Kreativne industrije?

Ako ste spremni za edukaciju kroz timski rad, nove dinamične izazove u inspirativnom radnom okruženju pridružite se Prijedor HUB timu  Agencije PREDA-PD Prijedor.

Pošaljite svoj CV na email adresu office@preda.rs.ba

Ciljevi HUB-a:

 • Zagovaranje promena i aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva i prioriteta Integralne strategije razvoja grada Prijedora za period od 2014-2024. Godine
 • Stvaranje ekosistema i priprema razvojnih projekata u skladu sa analizom potreba
 • Stvaranje novih poslovnih mogućnosti, inkubacija i usluge coworking-astart up projekata mladih iz oblasti IT I Kreativnih industrija,;
 • Edukacija i praksa te, uspostavljanje intezivnije saradnje sa obrazovnim i naučno istraživačkim institucijama u Republici Srpskoj, Bosni i Hrecegovini
 • Eksperimentisanje, implementacija i validacija novih ideja i tehnologija;
 • Upoznavanje sa potrebama novih korisnika, Transformacija tržišta rada prema novim tehnologijama i osvajanju konkurentnih tržišnih niša
 • Kreativna dodatna vrijednost od korisnika; Međusektorsko znanje i transfer inovacija;
 • Transnacionalno umrežavanje
 • Promocija start up u oblasti IT i Kreativnih industrija, novih, modernih, čistih i profitabilnih tehnologija
 • Sveobuhavatna podrška u domenu neformalnog i formalnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou, dokvalifikaciji kadrova i edukativnoj podršci usavršavanja profesora i nastavnika,
 • Razvoj partnerstva sa postojećim malim i srednjim preduzećima u gradu Prijedoru
Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora