Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/19), člana 13. Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/19), a u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2- 2715/19 od 17.10.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/19), ministar privrede i preduzetništva r a s p i s u j e

J A V N I P OZI V
za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u 2019. godini

I Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u male investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu na poziciji 415200 -Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.
Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 1.400.000 KM.
Dodjela podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji) izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Uredba) i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012- 2-2715/19 od 17.10.2019. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

II Namjena

Podsticaji su namjenjeni za podršku realizaciji malih investicionih projekata privrednih subjekata koje realizuju privredni subjekti iz sljedećih sektora u privredi:
– industrija tekstila, odjeće i obuće,
– industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i
proizvodnja namještaja),
– metalna i elektro industrija,
– industrija gume i plastike,
– papirna i grafička industrija,
– industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvoda od
nemetalnih minerala.

Predmet dodjele podsticaja je projekat privrednog subjekta koji se odnosi na nabavku savremenih tehnologija i opreme, što podrazumjeva uvođenje nove ili značajno poboljšane postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina.
Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja.
Prema stepenu završenosti projekat može biti:
– realizovan (završen) projekat, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i u
potpunosti je završen do dana podnošenja prijave na javni poziv,
– projekat u završnoj fazi realizacije, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja, s tim da je procenat realizacije projekta do dana podnošenja prijave na javni poziv jednak ili veći od 70% od ukupne vrijednosti
opravdanih troškova projekta,
– projekat u toku realizacije, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i
okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja, s tim da je procenat realizacije projekta do dana podnošenja prijave na javni poziv manji od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta,
– novi projekat, pod kojim se podrazumjeva da realizacija istog nije počela do dana podnošenja prijave na javni poziv, a završiće se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja.
Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

III Uslovi za učešće

Pravo učešća na javnom pozivu ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:
1) da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
2) da je pretežna djelatnost privrednog subjekta iz sljedećih sektora
prerađivačke indsutrije:
– industrija tekstila, odjeće i obuće,
– industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i
proizvodnja namještaja),
– metalna i elektro industrija,
– industrija gume i plastike,
– papirna i grafička industrija,
– industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvoda
od nemetalnih materijala.
3) da podnese prijavu na javni poziv za dodjelu podsticaja,

4) da dostavi projekat koji je izrađen u skladu sa čl. od 5. do 10. Uredbe, te koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta (Prilog 1 Uredbe ),
5) da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,
6) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturisanja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
7) da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticajnih sredstava nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
8) da nije u toku sudski postupak za povrat dodjeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
9) da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Zakonom i Uredbom.
10) da zapošljava najmanje deset radnika na dan raspisivanja javnog poziva,
11) da je registrovan najkasnije godinu dana prije dana raspisivanja javnog poziva.
Finansijska vrijednost projekta ne može biti manja od 50.000 KM.
Pored naprijed navedenih uslova, ukoliko je većinski vlasnik podnosioca prijave (preko 50% učešća u kapitalu) pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj, isti je dužan ispuniti uslov da nema dospjele, a neizmirene poreske obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza.
Privredni subjekt iz oblasti prerade drveta, dužan je da ispuni i dodatni uslov, u smislu da je proizvođač finalnih i polufinalnih proizvoda u skladu sa listom drvoprerađivača, koja je dostupna na internet stranici ministarstva.

Više na linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/JavniPozivPodsticajDirektnaUlaganja.aspx