Agencija PREDA-PD

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedor „PREDA-PD“, Prijedor (u daljem tekstu: Agencija) osnovana je Odlukom Skupštine grada Prijedor broj 01-022-129/06 od 22.12.2006. godine. Agencija je registrovana kao ustanova Rješenjem osnovnog suda u Banja Luci broj 71-0-Reg-07-001230 od 18.06.2007. godine, u skladu sa Zakonom o podsticaju razvoja preduzetništva i malih i srednjih preduzeća Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 64/02, 34/06) i Zakonom o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/92).

Misija Agencije je promocija preduzetništva, obuka i podrška malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: MSP), stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta i ukupno poboljšanje ekonomske situacije u gradu Prijedoru.

Agencija obavlja djelatnosti koje su usmjerene na kreiranje što povoljnijeg poslovnog ambijenta na području Grada Prijedor. U tom kontekstu Agencija pruža servisnu podršku radu Privrednog savjeta, Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje, Radnoj grupi/Savjetu za podršku investitorima i Demografskom savjetu.

Djelatnosti Agencije su usmjerene i na obezbeđenje sredstava iz eksternih izvora za potrebe realizacije Integralne strategije razvoja Grada Prijedora za period 2014-2024, te ostale relevantne strateške dokumente usvojene od strane Grada. Rad Agencije je u skladu i sa dokumentima na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te će se stalno usklađivati sa novim strateškim dokumentima koji se budu usvajali kako od strane Grada Prijedora, tako i na nivou RS i BiH.

Kontaktirajte nas
PREDA-PD
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora
Kontakt AGENCIJA PREDA
Kontakt
Aleja kozarskog odreda bb
+387 52 240411

Copyright © Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora